Sleva!

Třídní kniha pro MŠ pro volný zápis v rámci denního cyklu

62,00 

Skladem

Katalogové číslo: 49177100 Kategorie: , Štítek:

Popis

Formát : A4
Počet listů : 112
Výrobce :
Popis : Tiskopis pro školy – Mateřské
Instrukce k vedení zápisu třídní knihy v mateřské škole. V souvislosti s legislativními i koncepčními změnami v předškolním vzdělávání se mění pedagogická dokumentace vedená v mateřských školách. Podle nového školského zákona 561/2004 sb., §28/f je povinností mateřské školy vést v každé třídě třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu.
Protože dnes mateřské školy pracují podle různých školních vzdělávacích programů, je nabídnuto více variant, co a jak do třídní knihy zapisovat.Všem variantám je společný základní princip zápisu, který vychází z požadavků RVP PV – zápis se váže k integrovaným blokům, zapisují se činnosti a aktivity, které se uskutečnily, nově je zápis obohacen o hodnotící postřehy.  Shodně řešené jsou úvodní stránky s identifikačními údaji, seznam dětí, časový přehled integrovaných bloků a závěrečné poznámky o návštěvách a kontrolách, variantně pak zápis realizované vzdělávací nabídky. Zápis do třídní knihy by měl být srozumitelný, věcně správný a i po stránce formální na úrovni.   Jak tedy postupovat při práci s jednotlivými záznamovými archy:1) Identifikační údaje o mateřské škole a třídě stvrzuje ředitelka svým podpisem a razítkem.2) Seznam dětí může a nemusí být číslován, jména dětí lze řadit abecedně, dle jejich věku či podle libovolného jiného kritéria. Počet řádků počítá s možností přijímání další dětí v průběhu školního roku. Do rubriky „Poznámky“ učitelka poznamenává např. telefonní číslo osoby, která dítě v případě náhlého onemocnění nebo jiné nepředvídatelné situace z mateřské školy vyzvedne (musí mít písemné pověření od zákonných zástupců – viz § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů), případně který ročník mateřské školy dítě navštěvuje, nebo jiné důležité údaje o dítěti (s výjimkou údajů podléhajících ochraně osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
3) Časový přehled integrovaných bloků (tematických celků, projektů) slouží k zápisu postupně zařazovaných tematických celků, projektů či krátkodobých programů. Při zahájení celku zapíše učitelka jeho název a počáteční datum, po jeho proběhnutí zaznamená datum ukončení. Přehled umožňuje rychlý náhled na systém bloků a tedy i pohotovou orientaci ve vzdělávací činnosti. Ukazuje návaznost bloků (což nemusí být z denního záznamu o činnostech dobře patrné) a stejně tak i vkládaní dalších aktuálně vhodných a zajímavých tematických celků či projektů, popř. jiné okolnosti. Učitelka zde postupně zapisuje zařazené tematické celky, projekty či krátkodobé programy a jejich průběh. Při zahájení celku zapíše jeho název a počáteční datum, po jeho proběhnutí zaznamená datum ukončení. Zaznamenává nejen celky plánované, ale i operativní vkládaní dalších tematických celků či projektů, které základní vzdělávací nabídku aktuálně doplňují, zpestřují či obohacují.4) Variabilní pak je podoba záznamů o činnostech. Nabízeny jsou celkem tři varianty. Vždy se zapisuje datum, počet dětí a činnosti realizované v rámci integrovaných bloků, popř. v různých doplňkových programech (tělovýchovné aktivity, logopedické, cizojazyčné apod.). Zapisují se chronologicky, rozlišují se činnosti dopolední a odpolední3). Není nutno poznamenávat pedagogický záměr či vzdělávací cíl, protože toto je uváděno ve školních či třídních programech. Učitelka zapisuje činnosti, které se ten který den uskutečnily (čím se děti zabývaly, co prožily apod.). Zaznamenává hlavní činnosti, které považuje z hlediska vzdělávání dětí za důležité (až už v rámci bloku, tematického celku, tématu, projektu apod.) Formuluje stručně a pravdivě (neopisuje staticky plán), snaží se zachytit dynamiku vzdělávacího procesu, využívá k tomu doplňujících a vysvětlujících poznámek.Důležitou roli v záznamu o činnostech má rubrika na poznámky. Zaznamenává se, co učitelka považuje ten který den za důležité z hlediska vzdělávání dětí, zejména pak pro svůj další pedagogický postup. Zapisují se zajímavé hodnotící postřehy z průběhu dne i z práce s dětmi, různé aktuální události, které vstoupily do vzdělávacího programu, zařazení neplánovaných aktivit či témat, důvody těchto změn, popř. různé organizační záležitosti (zástupy učitelek, spojení tříd, návštěvy apod.), dle potřeb i individuální poznámky o dětech.Pro záznam o realizovaných vzdělávacích činnostech je možno volit z nabízených variant, podle toho, jak jsou rubriky vnitřně strukturované a zda jsou vázány k určitému časovému rozvrhu či nikoli.

První, základní varianta denního záznamu (A), je maximálně volná, trvání bloků je otevřené a denní zápisy se oddělují čárou. Lze tak zapisovat různě podrobně a v různém rozsahu, některý den je možno zapsat více, jindy méně, podle konkrétních okolností. Učitelky se necítí svazovány tím, že by bylo zapotřebí vyplnit vždy stejné místo ponechané v tabulce. Tato varianta je vhodná tam, kde učitelky pracují maximálně tvořivě a dynamicky, na základě otevřených plánů, bez přesných časových limitů.

Druhá varianta (B) vyhoví tehdy, pracuje-li škola v pravidelném týdenním cyklu, kdy jsou bloky stavěny vždy na dobu jednoho týdne a nabídka jednotlivých dílčích témat a činností je pak rozplánována po dnech. Zápis v rámci týdne je pak logicky členěn na jednotlivé dny5), v nichž pak mohou probíhat v některých dnech pravidelně i organizačně specifické aktivity (vycházky, aktivity probíhající napříč třídami apod.).

Třetí varianta (C) je vhodná zejména tam, kde se pracuje také na základě týdenních plánů, ale kdy je vzdělávací nabídka po celý týden stejná a děti se v činnostech střídají. Dvojstrana je určena pro zápis po dobu jednoho týdne a učitelka zaznamenává činnosti, které se v tomto týdnu cyklicky opakují. Neodděluje tedy dny. Pokud je zapotřebí jakýkoli zápis vázat k určitému dni, je samozřejmě možno toto libovolně vyznačit.

5) Poslední strany třídní knihy jsou pro všechny varianty společné. Jsou určené pro záznam o návštěvách, provedených kontrolách a hospitacích. Zde se uvádějí záznamy o hospitacích, návštěvách pedagogů, studentek, rodičů či jiných osob, o provedených kontrolách či dalších okolnostech. Uvádí se datum, účel či podstata návštěvy. Z uvedených variant si jednotlivé mateřské školy mohou vybrat, popř. dle svých konkrétních přístupů, názorů či potřeb upravit. Pokud žádna z nabídnutých variant ani tak nevyhoví školnímu vzdělávacímu programu, formám a metodám pedagogické práce, způsobu plánování či organizaci vzdělávacího procesu konkrétní mateřské školy, může škola navrhnout a vytvořit třídní knihu vlastní. Tiskopisy, které vydává SEVT, jsou pouze doporučené.
Další požadavky na podobu tohoto dokumentu školský zákon nestanovuje.

Zápis je tím cyklicky provázán s tvorbou vzdělávacích programů dané mateřské školy, s plánováním ve třídách, a stejně tak i s evaluací.
Kdo potřebuje podobnější členění a chce odlišovat např. ranní hry, řízené činnosti, pobyt venku apod., může si zvolený záznamový arch patřičně upravit.
Něco jiného je výpověď o naplňování vzdělávacích záměrů; ta by se měla, jako výsledek průběžné evaluace, ocitnout v doplňujících poznámkách (viz dále). Kdo však považuje za potřebné vzdělávací cíl či záměr v zápise uvádět, samozřejmě může.
Tento systém by však neměl znamenat, že blok bude za každou cenu zrealizován v předpokládaném časovém limitu. Zápis o činnostech v třídní knize pochopitelně nemusí kopírovat plán, blok může být ukončen dříve, nebo naopak může přesahovat do dalšího týdne.